پروردگارا ...

توانم ده تا دوست بدارم بی‌ چشمداشت
و بفهمم دیگران را حتی اگر نفهمند مرا

هر کجا نفرتی هست عشق باشم
هر کجا زخمی هست، مرهم باشم

هر کجا تردیدی هست، ایمان باشم
هر کجا ناامیدی هست، امید باشم

الهـی ...
لحظه‌ای به حال خودمان وا مگذارمان
و همیشه نور هدایتمان باش

به زندگیمان سرسبزی و خرمی ببخش
و از چشمه بیکران نعمتهایت سیرابمان کن

دل و زبان عزیزانم را پاک و زیبا کن
باشد که در سیمای آنها، روشنیِ عشق تو بدرخشد.

منبع : چراغ روشن |دعا
برچسب ها : هست،